سرور مجازی ایران

پلن-1
 • 1GB رم
 • 60GB هارد
 • 1 CORE CPU
 • Unlimited نامحدود ترافیک
 • 1 آی پی
 • 1Gb Uplink
 • 99% آپتیم
 • دارد کنترول مدیریت
 • ایران محل سرور
پلن-2
 • 2GB رم
 • 50GB هارد
 • 2 هسته CPU
 • Unlimited نامحدود ترافیک
 • 1 آی پی
 • 1Gb Uplink
 • 99% آپتیم
 • دارد کنترول مدیریت
 • ایران محل سرور
پلن-3
 • 3 GB رم
 • 60GB هارد
 • 2 CORE CPU
 • Unlimited نامحدود ترافیک
 • 1 آی پی
 • 1Gb Uplink
 • 99% آپتیم
 • دارد کنترول مدیریت
 • ایران محل سرور
پلن-4
 • 4GB رم
 • 70GB هارد
 • 4 هسته CPU
 • Unlimited نامحدود ترافیک
 • 1 آی پی
 • 1Gb Uplink
 • 99% آپتیم
 • دارد کنترول مدیریت
 • ایران محل سرور
پلن-5
 • 6GB رم
 • 100GB هارد
 • 4 هسته CPU
 • Unlimited نامحدود ترافیک
 • 1 آی پی
 • 1Gb Uplink
 • 99% آپتیم
 • دارد کنترول مدیریت
 • ایران محل سرور
پلن-6
 • 8GB رم
 • 100GB هارد
 • 6 هسته CPU
 • Unlimited نامحدود ترافیک
 • 1 آی پی
 • 1Gb Uplink
 • 99% آپتیم
 • دارد کنترول مدیریت
 • ایران محل سرور
پلن-7
 • 10GB رم
 • 130GB هارد
 • 6 هسته CPU
 • Unlimited نامحدود ترافیک
 • 1 آی پی
 • 1Gb Uplink
 • 99% آپتیم
 • دارد کنترول مدیریت
 • ایران محل سرور